5. Sempozyum

04-05 Kasım 2016 Tarihlerinde gerçekleştirilen 5. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu bildirilerine ilişkin PDF doyaları aşağıda yer almaktadır.

Kapak ve Kurullar – PDF
Açılış Konuşmaları – PDF

Bildiriler
 
01. Baskı Endüstrisinde Ebru Sanatı Uygulamaları / Ebru Art of Applications in
Printing Industry
Kifayet ÖZKUL – PDF

02. Yerel Bir Gazetenin Bir Yıllık Gelir/Gider Analizi; Emirdağ Gazetesi Örneği / An Annual Income/Expense Analysis for a Local Newspaper; Emirdağ Gazetesi Case
Ayhan ÇETİNPDF

03. Bilinçaltı Reklam Uygulamalarının ve Tüketici Davranışları Üzerindeki
Etkisinin İncelenmesi / Investigation of The Subliminal Advertising Practices
And Impact on Consumer Behavior
Şerife ŞAHİN / Bekir KESKİNPDF

04. Türkiye’de Yerel Medyada Çalışan İşgücünün İncelenmesi / The Investigation
to Labor Workers in Turkey Local Media
Akif ABDULLAHPDF

05. Sanat Eserinin Çoğaltılabilirliği Üzerine: Serigrafi Baskı Örneği / About
Reproductability of Art Pieces: Example of Screen Printing
Sena SENGİRPDF

06. Basın Ve Yayın Teknolojileri Programları İçin “Elektriğin Temelleri” Eğitimi ile
Müfredat Geliştirilmesi / A Curriculum Development With “Fundamentals
of Electricity” Course For Printing and Publishing Technologies Programmes
Hüseyin ÇALIK / Hakan ÜNDİLPDF

07. Matbaa Eğitimi Lisans Mezunlarının Sektörel Tecrübeleri Sonrası
Mesleki Değerlendirmeleri / Investigation of Printing Education
Graduates After Sector Experiences
Zafer ÖZOMAY / Elif URAL / Lutfi ÖZDEMİR / M. Batuhan KURTPDF

08. Ofset Baskıda Farklı Tram Sıklığının Nokta Kazancına Etkisinin
İncelenmesi / Investigation of the Effect of Different Screen Frequency to
Dot Gain in Offset Printing
Doğan TUTAK / Cem AYDEMİR / Ş. Cem ÖZAKHUN / Hüseyin N. BEYTUTPDF

09. “Taş Kağıt” Türünün Basılabilirlik Parametrelerinin Belirlenmesi / Determining
The Printability Parameters of “Stone Paper”
Emrah DUMAN / Ahmet AKGÜL / Ş. Cem ÖZAKHUNPDF

10. Basım Sektöründe Kullanılan Ultraviyole Işık Yayan Diyotlar (UV Led) / Ultraviolet
Light Emitting Diodes Used in Printing Industry
Sinan SÖNMEZ / Ali Rıza IŞIKPDF

11. Renk Yönetiminde Multirenk Sistemlerine Bakış / Overview Color
Management with Multi Color System
Mustafa DİLEK / GMG / (Davetli Konuşmacı)PDF

12. Meslek Yüksekokulları Basım ve Yayın Teknolojileri Programlarının Ders Planlarının
Matbaacılık Açısından İncelenmesi / Investigation of Vocational Schools
Printing and Publishing Technologies Programs Plans in Terms of Printing
Cengiz ŞAHİN / Bekir KESKİN / Erdoğan KÖSEPDF

13. Güzel Sanatlar Fakültelerinin Grafik Tasarımı Bölümlerinde Özgün Baskı
Tasarımı Dersinin Önemi/ The Importance of Original Print Design Course
in Graphic Design Faculties of Fıne Arts Departments
Yıldırım Onur ERDİREN / Dilek KUYRUÇUPDF

14. Serigrafi Baskı Sisteminde “Zanaattan Sanata” Özgün Baskı Çalışması/ In Screen
Printing System ” Craft To Art” İndividual Press Study
Zekiye SAYARPDF

15. Reklam Ajanslarında Çalışanların Cinsiyet Farklılıklarına Bağlı Olarak Stres
Kaynaklarının Belirlenmesi/ Determination of Stress Sources Depending
on Gender Differences of Employees in Advertising Agencies
Sinan SÖNMEZ / Muharrem SÖZEN / Timur SOYSAL / İbrahim Cemal MUTAFOĞLUPDF

16. Development Policy of TOYO INK, Food Package Business. Water Base,
Rotogravure & Flexo Inks, EB Flexo Inks
Koji WADA / TOYO / (Davetli Konuşmacı)PDF

17. Deri Finisajinda Baskı-Boyama Teknikleri ve Dijital Baskının Deri
Üretiminde Önemi / Embossing-Dyeing Techniques in Leather Finishing and
Importance of Digital Printing in Leather Manufacture
Safiye Meriç AÇIKEL / Cem ÇELİKPDF

18. Karboksil Metil Selüloz (CMC) Kullanılarak Kaplanmış Kartonların Baskılarında
Ultraviole (UV) Mürekkep Kullanımı/ The Use of Ultraviolet (UV) Ink in Prints
of Paperboards Coated Using Carboxymethyl Cellulose (CMC)
Sinan SÖNMEZ / Öznur ÖZDENPDF

19. Engravings Reproduction With The Use of High/ Definition Halftone
Printing Technology
Yuri V. KUZNETSOVPDF

20. Bir Dijital Kültür Ögesi Olarak E-Yayıncılık / E-Publishing As
A Digital Culture Element
Amine Refika ZEDELİPDF

21. Dijital Baski Teknolojilerinin Matbaacilik Sektörüne Entegrasyonu /
Integration of Digital Printing Technologies In Printing Sector
Volkan YAVUZPDF

22. Ciltleme Tekniklerindeki Standartlar, Malzeme Seçimi Ve Yaşanan Sorunlar /
In Binding Technical Standards, Selection of Materials and Experienced Problems
Cem AYDEMİR / Şengül ÖZSOY / Samed Ayhan ÖZSOYPDF

23. Dijital Yayıncılıkta Hipermetin Yazarlığı Sorunu / The Problem of Hypertext
Authorship on Digital Publishing
Gamze GEZGİNCİPDF

24. Basım Endüstrisi – Yeni ISO 12647-2 / 2013 Standartlarında Yapılan Güncel
Değişiklikler / Printing Industry – New ISO 12647-2 / 2013 Recent Changes
in The Standard
Hakan ÇELİK / ÇÖZÜM DANIŞMANLIK / (Davetli Konuşmacı)PDF

25. Sektörde 25. Yıl: Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) / 25 years in the industry:
Packaging Manufacturers Association (ASD)
Emre ERDOĞAN / ASD / (Davetli Konuşmacı)PDF

26. Towards An Interdisciplinary Curriculum For Print Education – Our Experiences
and Recommendations
LakshmiPriya TKSPDF

27. “Adobe CC” kullanarak baskı öncesi hazırlık ve önerilen iş akışı / Pre-Press
Preparation Using “Adobe CC” & Recommended Workflows
Ceyhun AKGÜNPDF

28. Reçetesiz Satılan İlaç Ambalajlarının Grafik Tasarım Unsurları Açısından
Değerlendirilmesi/ Over-The-Counter Medication Disposal of GraphicDesign Principles
For Evaluating
Emir KARAGÖL / Orhan SEVİNDİK / Akif Kemal KARATEPEPDF

29. Çevreci Bir Bakış Açısının Markaya Getirdikleri / The Green Perspective
What Brings to Brand
Derya ÖCAL / Derya ÇAKMAK KARAPINARPDF

30. Seçim Kampanyalarında Kullanılan Grafik Tasarım Elemanlarının Karşılaştırmalı
İncelenmesi (7 Haziran Ve 1 Kasım Örneği) / The Comparatıve Study of The Voter’s
Evaluation of The Graphic Design Elements Used in Election Campaign (A Sample
of June 7th and November 1st)
Taragay M. AYÇE / Orhan SEVİNDİKPDF

31. Türkiye’de Görsel Kültür İçerisinde Afiş Sanatına Bakış / A Look at Poster
Art in Visual Culture in Turkey
Duygu DİNÇELİ / Orhan SEVİNDİK / Akif Kemal KARATEPEPDF

32. Yeni FOGRA Standartizasyonu FOGRA 51 & 52 Hakkında Tanıtım / Standardization
of new FOGRA FOGRA 51 & 52 on Advertising
Mustafa DİLEK / GMG / (Davetli Konuşmacı)PDF

33. Protecting The Aquatic Environment By Consuming/ Water-Hyacinth In
The Manufacture Of Packaging Material
S. Ambika / TKS. Lakshmi PriyaPDF

34. Biyomedikal Metroloji Etiket Kriterleri / Biomedical Metrology Sticker Criterias
Mana SEZDİ / Nazif İlker SEZDİPDF

35. Akıllı Ambalajlama Sistemlerinin Tüketicilere Yansımaları / Reflections of
Packaging System to Consumers
Derya ÖCAL / Derya ÇAKMAK KARAPINARPDF

36. Basım ve Yayıncılık Endüstrisinde Yangın Güvenliği / Fire Safety in Printing
and Publishing Industry
Ahmet Erhan BAKIRCI / Serap CAŞKURLUPDF

37. Matbaacılıktaki Meslek Hastalıklarında Gürültü Faktörünün Önemi / Importance
of Noise Factor in The Printing Occupational Diseases
Evren BURŞUK / Cevriye KALKANDELENPDF

38. Boya Üretim Tesislerinde Endüstriyel Patlamalara Karşı Havalandırma Önlemi / Ventilation As A Safety Measure Against Industrial Explosions at Coating and Ink Manufacturing
A. Serdar GÜLTEKPDF

39. Makine Öğrenmesi Yardımıyla Optik Karakter Tanıma Sistemi / Optical Character
Recognition System Via Machine Learning
Burcu BEKTAŞ / Sebahattin BABUR / Uğur TURHAL / Erdoğan KÖSEPDF

40. Meslek Lisesi Matbaa Alanı Öğrencilerinin Cinsiyetlerine Bağlı Olarak İşletmelerdeki Sanayi Stajlarında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Solution Proposals and Problems Faced By Vocational High School Printing Department Students Depending
Gender During The Industrial Internship in Business
Sinan SÖNMEZ / Cengiz ZENGİNPDF

41. Grafik Tasarım Programı Öğrencilerinin Ders Başarı Düzeylerinin Mezun Oldukları
Liselere Göre Değerlendirilmesi / Evaluation of Success Levels of Course – Students Who Study Graphic Design Program in Terms of Their High School Graduation
Taragay M. AYÇE / Orhan SEVİNDİKPDF

42. İstanbul’da Bulunan Küçük ve Orta Ölçekli Matbaa İsletmelerinde İş Güvenliğinin
Uygulanabilirliği / Applicability of Occupational Safety in The Small and Medium Print
Houses in Istanbul
Elif URAL / Lütfi ÖZDEMİR / Zafer ÖZOMAY / Ömer B. ZELZELE/ Gülhan A. BÜYÜKPEHLİVANPDF

43. Türkiye ’de Özgün Baski Resim ve Bir Müze “İMOGA”/ The Original Edition
Images and A Museum “IMOGA”
Elif TARLAKAZANPDF

44. Disiplinler Arası Sanat Bağlamında Sokak Sanatından Tekstil Baskıya Sıra Dışı Bir Oluşum“Raubdruckerin” / Interdisciplinary Art in Context to Textile Printing From A Street Art Extraordinary Formations “RAUBDRUCKER’s”
Burak Erhan TARLAKAZANPDF

45. Farklı Sektörlerdeki Ambalajların Tasarımındaki Renklerin Tüketici Tercihlerine
Etkisinin İncelenmesi / Investigation of the Effect of Color on Consumers Preferences
in Packaging Design at Different Sectors
Elif URAL / Zafer ÖZOMAY / Lütfi ÖZDEMİR / Ş. Cem ÖZAKHUNPDF

46. Basım İşletmelerinde Müşteri Yönetim Süreçleri (Dış Müşteri Örneği) / Customer
Management Processes in The Printing Business (Examples of External Customers)
Serap BARANOĞLU / Zeynep SAKINÇ / Orhan SEVİNDİKPDF

47. Basım Sektöründe, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun öncesi ve Sonrası İş Kazaları ve Bunların Yansımaları / In Printing Industry, Work Health and Safety Law No. 6331 Before and After Accidents at Work and Their Reflections
Gülhah ACAR BÜYÜKPEHLİVAN / Ömer B. ZELZELE / Elif URAL / Lütfi ÖZDEMİRPDF

48. Grafik Tasarımın Kültür Endüstrisine Etkisi / Effect of Graphic Cultural
Industries
Emir BOSTANCIPDF

49.Technical Analysis Of Natural Printing Inks From Natural Pigments Produced From
Indigofera Tinctoria L. And Its Printability Specifications
Candan DEDELİOĞLU / Batuhan KURTPDF

50.Investigation on Color, Fastness Properties and Printing Force of Natural Printing Inks From Natural Pigments Produced from Dactylopius Coccus Costa
Candan DEDELİOĞLU / Batuhan KURTPDF

51.Ürün ve Ambalaj Tasarımının Renk Algısı Bağlamında Farklı Yaş Grupları Arasında Farklılaşması / Differencies of The Color Perception in The Context of The Product and Packaging Design in Different Age and Choice Groups
Candan DEDELİOĞLUPDF

52.Bitirme Projelerinin İnteraktif Kullanımı ve Öğrenim Kalitesine Etkisi / Graduation
Project’s Interactive Use and Effects on Quality of Education
Gülhan ACAR BÜYÜKPEHLİVANPDF

28/12/2016
1876 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00